Skip to main content
1. Door het bevestigen van de verkoopsvoorwaarden, huurcontract of de bestelbon, verbindt de klant zich tot het naleven van de algemene voorwaarden zoals deze terug te vinden zijn in dit document. De klant verklaart deze te erkennen en te aanvaarden en doet hiermee afstand van zijn eigen algemene voorwaarden. 2. Alle offertes zijn vrijblijvend en kunnen niet aanzien worden als een aanbod. Behoudens anders overeengekomen, is een offerte 1 maand geldig. N-C-M BV is slechts gebonden door de offerte nadat de klant schriftelijk haar akkoord heeft bevestigd met de offerte én deze door N-C-M BV is aanvaard. 3. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan onafhankelijk van de wil van N-C-M BV, behoudt deze zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. N-C-M BV is hiertoe ook gerechtigd bij devaluatie van het betaalmiddel. 4. De huur wordt aangegaan onder de hierna vermelde voorwaarden, behoudens andersluidend schriftelijk akkoord. Door ons opgegeven maten of gegevens zijn niet bindend tenzij zulks uitdrukkelijk bij de bestelling wordt overeengekomen. 5. Vervoer van en naar de plaats, laden en lossen, voor de huurders zijn steeds op kosten van de huurder, zelfs indien zij in de prijs inbegrepen zijn. De leveringstermijn is steeds vrijblijvend. De verhuurder heeft het recht de leveringsdatum te verlaten met maximum vier werkdagen zonder dat dit aan de huurder het recht geeft de huur te ontbinden of schadevergoeding te vorderen. Na deze periode kan de huurder verbreking vragen, doch zal hij in geen enkel geval het recht hebben op schadevergoeding. 6. De goederen worden afgeleverd in perfecte staat. Elk zichtbaar gebrek dient op straffe van verval bij de aflevering aan de verhuurder worden gemeld. De huurder dient de goederen in dezelfde staat terug te geven behoudens normale slijtage. Om discussie over schade te vermijden nemen wij voor en na de huurperiode foto’s van de gehuurde machine. 7. Terugname door de verhuurder houdt geen aanvaarding in en sluit een eis tot schadevergoeding niet uit. De verhuurder beschikt over een termijn van 10 werkdagen om de goederen te onderzoeken op zichtbare gebreken en de huurder uit te nodigen een tegensprekelijke beschrijving over te maken. Indien de huurder daarop niet ingaat, geeft hij daarmee onherroepelijk de beschreven schade toe. 8. Het gebruik van de goederen is volledig op risico van de huurder (inclusief diefstal en vandalisme). Ook zal hij aansprakelijk zijn voor alle schade veroorzaakt aan derden. De huurder is ertoe gehouden het gehuurde goed te verzekeren voor alle mogelijke risico’s en dient hierbij uitdrukkelijk de verhuurder als medeverzekerde te vermelden. Dit geldt eveneens voor schade die het gevolg is van onzichtbare gebreken. De huurder zal de verhuurder vrijwaren en ontlasten indien hij wordt aangesproken door derden in strijd met dit artikel. De huurperiode kan slechts worden beëindigd op werkdagen tussen 8.00 en 16.00 uur. 9. De verhuurder is gerechtigd op elk ogenblik het gebruik en de toestand van de gehuurde goederen te controleren. Hiertoe is de huurder verplicht steeds aan de verhuurder de plaats mede te delen waar de goederen kunnen worden aangetroffen. Onderverhuring, ongebruik, wangebruik, gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzingen en vastgestelde beschadigingen laten aan de verhuurder van rechtswege toe het huurcontract als beëindigd te beschouwen en de goederen terug te nemen onverminderd het recht op schadevergoeding. 10. Meegeleverde reservedelen dienen enkel tot service ten overstaan van de huurder en worden bij gebruik ervan aangerekend als zijnde geleverde en verkochte goederen. Toebehoren of reservedelen die ontbreken bij einde van de huurovereenkomst worden na een wachttijd van vijf werkdagen beschouwd als geleverde en verkochte goederen en zullen ook als dusdanig worden aangerekend. De verhuurder behoudt het recht de betreffende toebehoren of reservedelen na de wachttijd niet meer terug te nemen. 11. Herstellingen aan gehuurde goederen mogen enkel gebeuren door personeel van de verhuurder of door een door hem erkende hersteller. Het tijds- en gebruiksverlies ten gevolge van deze herstellingen zullen de huurder in geen geval het recht verlenen op prijsvermindering of schadevergoeding. 12. Klachten dienen op straffe van verval gedetailleerd en gemotiveerd binnen de vijf dagen bij aangetekend schrijven aan de verhuurder worden medegedeeld. 13. Verhuurprijs: a. per werkdag = 8 uur per week = 5 werkdagen van 8 uur per maand = 20 werkdagen van 8 uur b. Overuren kunnen pro rata doorberekend worden c. De huurprijs wordt gerekend vanaf de begindag van de aanvraag tot en met de dag van afmelding door middel van schriftelijke verwittiging van de huurder (met een minimum huurtermijn gelijk aan 1 werkdag) d. Eventueel vermelde of doorgegeven prijzen zijn steeds exclusief de wettelijke belasting over de toegevoegde waarde (BTW), transport , machinebreukverzekering e. Brandstof: ten laste van de huurder 14. Ingeval de huurprijs periodiek dient betaald te worden zal de verhuurder bij één enkele wanbetaling en zonder ingebrekestelling van rechtswege, het contract als ontbonden beschouwen en gerechtigd zijn de goederen terug te nemen onverminderd het recht op schadevergoeding. 15. Waarborg: bij aanvang huur wordt er door de huurder een waarborg betaald, omvang door de verhuurder te bepalen. Zij geeft nooit recht op intresten. • De waarborg is als volgt opgesteld: aangevraagde huurperiode + transport + min. €250 met een minimumwaarborg van 500 €. Op het einde van de huur wordt de definitieve huurfactuur opgesteld en het eventuele verschil teruggestort. 16. Onderhoud: de huurder verplicht zich ertoe de machine dezelfde zorg te geven, als zou het zijn eigen machine zijn. 17. De klant is verplicht het nodige in acht te stellen voor het reglementair te plaatsen van de gehuurde machine(s) gedurende een periode van 5 dagen voorafgaand aan en na de afmelding van het huurcontract. Bij leveringen op openbare plaatsen dient hiervoor een parkeerverbod aangevraagd te worden bij de hiervoor bevoegde instanties, dit voor minimum dezelfde periode als hoger omschreven. Tijdens deze periode zal de huurder er ook voor zorgen dat het gehuurde goed veilig is en niet gebruikt wordt door derden. 18. Ingeval van inbeslagname van de goederen van de huurder zal deze het verhuurcontract op het geleverde materiaal laten gelden en de verhuurder onmiddellijk verwittigen. De kosten hiervan zullen worden doorgerekend aan de huurder. 19. Betalingen: De facturatie gebeurt na iedere huurperiode. Bij huur per maand wordt de factuur per maand opgemaakt, ook als de huur over meerdere maanden gebeurt. Elke factuur dient contant betaald te worden tenzij dit uitdrukkelijk anders hierop werd vermeld. Elke factuur welke niet contant werd voldaan, brengt van rechtswege en zonder in-morastelling een rente op van 1% per maand en een schadevergoeding van 10% met een minimum van 150 EURO. Aan de consument wordt, na de verplichte aangetekend ingebrekestelling een forfetair schadebeding doorgerekend dat gelijk is aan: – voor elke schuld tem 150€ : 20€ – voor elke schuld tussen 150,01 € en 500 €: 30€ vermeerderd met 10% van de schuld tussen 105en 500€ – voor elke schuld boven 500€ : 65 € vermeerderd met 5% van de schuld tussen 500€ en maximaal 2000€ 20. Machinebreukregeling: De machines die wij verhuren worden gebruikt in de meest uiteenlopende omstandigheden. Ongeacht dat wij ervan overtuigd zijn dat u onze machines met respect behandelt, schuilt een ongeluk vaak in een klein hoekje. Naast een aanrijding of ongeval kan ook vandalisme een oorzaak zijn van schade, met bijkomende, onvoorziene kosten tot gevolg. Naast schade bent u als klant tijdens de verhuring ook aansprakelijk bij eventuele diefstal van onze producten. Voor uw en onze gemoedsrust bieden we u daarom de mogelijkheid om door middel van onze machinebreukregeling deze risico’s op voorhand in te perken. Als btw-plichtige bent u vrij in de keuze of u al dan niet gebruik wenst te maken van deze regeling. Voor klanten zonder btw- of ondernemingsnummer is deze machinebreukregeling verplicht. Het tarief dat wij aanrekenen voor deze machinebreukregeling bedraagt 6% van het bruto huurtarief gedurende de volledige huurperiode van het contract. (Tenzij anders vermeld op offerte/prijslijst). Dit percentage wordt dus uitsluitend gerekend op de huurwaarde van de machine(s) en niet op transportkosten, verbruiksproducten of dergelijke. Neemt u deze machinebreukregeling, dan vindt u hieronder de geldende afspraken. Neemt u deze niet, dan valt een eventuele schade of diefstal volledig te uwen laste (zonder franchise of maximumbedrag). Per klant geldt deze keuze voor alle werven/alle machines en kan er niet per werf of per machine gekozen worden. Het bedrag van deze regeling wordt transparant en apart op de rekening vermeld. a. Verzekerde risico’s Materiële schade aan de gehuurde objecten. Brand met inwendige oorzaak Diefstal b. Niet verzekerde risico’s Burgerlijke aansprakelijkheid Schade aan derden Schade die veroorzaakt wordt door oneigenlijk gebruik van de machine Ongeval op openbare weg Grove nalatigheid Verlies van productiviteit Alle slijtage delen Vandalisme Verkochte goederen In deze gevallen is de volledige schade ten laste van de huurder. De betaalde verzekeringsbijdragen kunnen niet teruggevorderd worden. c. Condities Schade dient schriftelijk binnen de 24 uren na het ontstaan ervan gemeld te worden. In geval van diefstal moet binnen de 72 uur aangifte gedaan worden bij de politie en een kopie van het PV overgemaakt worden aan NCM. d. Eigen risico In geval van gedekte schade geldt een eigen risico per schadegeval en per object voor rekening van de huurder van: • Bij diefstal of schade met totaal verlies: 25 % van de nieuwe vervangwaarde van het toestel met een minimum van 5000 € (excl. BTW) • Bij schade zonder totaal verlies, voor een machine met cataloguswaarde onder de 10.000 € : 750 € (excl. BTW) • Bij schade zonder totaal verlies, voor een machine met cataloguswaarde boven de 10.000 € : 1.750 € (excl. BTW) 21. Alle verkochte materialen blijven eigendom van N-C-M BV totdat de volledige betaling heeft plaatsgevonden van de hoofdsom. 22. Tekeningen, schetsen, maten en gewichten die in onze omzendbrieven, prijslijsten of andere publicaties, evenals in onze offertes en/of documenten voorkomen, worden slechts als benaderende inlichting meegedeeld. Hun waarden worden slechts gewaarborgd indien N-C-M BV ze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd. 23. Alle machines worden verkocht zonder garantie in de staat waarin deze zich bevinden tenzij anders aangegeven op de factuur. Indien er toch garantie is toegekend zal dit enkel zijn op werkuren en defecte onderdelen. Vervang machines en verplaatsingen vallen nooit onder de garantieregeling. Tijdens de garantieperiode dient de machine onderhouden te worden door N-C-M BV. Indien hiervan wordt afgeweken komt de garantie te vervallen. De garantieperiode neemt aanvang vanaf de datum van facturatie. 24. De leveringstermijn is louter indicatief en biedt geen enkele garantie. Een vertraging in de levering kan geen aanleiding geven tot een eis om schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst lastens N-C-M bv. 25. Elke wijziging op vraag van de klant, elke bijkomende levering of prestaties, ongeacht of zij schriftelijk of mondeling zijn overeengekomen, én die niet zijn opgenomen in de offerte/bestelbon, zullen apart in rekening worden gebracht aan de gangbare tarieven. 26. Alle herstellingen en aanpassingen aan machines zijn op verantwoordelijkheid van de klant. N-C-M BV kan voor geen enkel geval van schade, breuk, ongeval aansprakelijk gesteld worden 27. Een order kan slechts geannuleerd worden met schriftelijke toestemming van N-C-M BV. Daarenboven is bij aanvaarding van de annulatie, de klant een vergoeding verschuldigd van 10% op het bedrag zoals vermeld op de bestelbon/factuur. 28. Verkochte goederen worden niet teruggenomen tenzij met uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van N-C-M BV. Indien N-C-M BV goederen zou terugnemen wordt dit gecrediteerd na controle van het goed. Er wordt een minwaarde van 15% aangerekend met een minimum van 25 euro. 29. De (persoonlijke) gegevens van de klant worden naar aanleiding van de overeenkomst geautomatiseerd en opgeslagen in een gegevensbestand. Om een maximale dienstverlening te kunnen verschaffen en daarbij de uitvoering van de werkzaamheden te vergemakkelijken, kunnen deze gegevens ter beschikking worden gesteld van de met de leverancier verbonden ondernemingen 30. Als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage, is de Belgische Arbitrage Instelling – B.A.I. belast met de aanstelling van scheidsrechters welke bevoegd zullen zijn elk geschil definitief te beslechten conform haar werkingsreglement, dat kosteloos kan bekomen worden bij de B.A.I., Lieven Bauwensstraat 20 te 8200 Brugge (tel. 050/32.35.95 en fax 050/45.60.74). Deze clausule maakt integraal deel uit van de verkoopsvoorwaarden en vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.