Voorwaarden machinebreukregeling NCM

VOORWAARDEN NCM

 1. De huur wordt aangegaan onder de hierna vermelde voorwaarden, behoudens andersluidend schriftelijk akkoord. Door ons opgegeven maten of gegevens zijn niet bindend tenzij zulks uitdrukkelijk bij de bestelling wordt overeengekomen.
 2. Vervoer van en naar de plaats, laden en lossen, voor de huurders zijn steeds op kosten van de huurder, zelfs indien zij in de prijs inbegrepen zijn. De leveringstermijn is steeds vrijblijvend. De verhuurder heeft het recht de leveringsdatum te verlaten met maximum vier werkdagen zonder dat dit aan de huurder het recht geeft de huur te ontbinden of schadevergoeding te vorderen. Na deze periode kan de huurder verbreking vragen, doch zal hij in geen enkel geval het recht hebben op schadevergoeding.
 3. De goederen worden afgeleverd in perfecte staat. Elk zichtbaar gebrek dient op straffe van verval bij de aflevering aan de verhuurder worden gemeld. De huurder dient de goederen in dezelfde staat terug te geven behoudens normale slijtage.
 4. Terugname door de verhuurder houdt geen aanvaarding in en sluit een eis tot schadevergoeding niet uit. De verhuurder beschikt over een termijn van drie werkdagen om de goederen te onderzoeken op zichtbare gebreken en de huurder uit te nodigen een tegensprekelijke beschrijving over te maken. Indien de huurder daarop niet ingaat geeft hij daarmee onherroepelijk de beschreven schade toe.
 5. Het gebruik van de goederen is volledig op risico van de huurder (inclusief diefstal en vandalisme). Ook zal hij aansprakelijk zijn voor alle schade veroorzaakt aan derden. De huurder is ertoe gehouden het gehuurde goed te verzekeren voor alle mogelijke risico’s en dient hierbij uitdrukkelijk de verhuurder als medeverzekerde te vermelden. Dit geldt eveneens voor schade die het gevolg is van onzichtbare gebreken. De huurder zal de verhuurder vrijwaren en ontlasten indien hij wordt aangesproken door derden in strijd met dit artikel.
  De huurperiode kan slechts worden beëindigd op werkdagen tussen 8.00 en 16.00 uur.
 6. De verhuurder is gerechtigd op elk ogenblik het gebruik en de toestand van de gehuurde goederen te controleren. Hiertoe is de huurder verplicht steeds aan de verhuurder de plaats mede te delen waar de goederen kunnen worden aangetroffen. Onderverhuring, ongebruik, wangebruik, gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzingen en vastgestelde beschadigingen laten aan de verhuurder van rechtswege toe het huurcontract als beëindigd te beschouwen en de goederen terug te nemen onverminderd het recht op schadevergoeding.
 7. Meegeleverde reservedelen dienen enkel tot service ten overstaan van de huurder en worden bij gebruik ervan aangerekend als zijnde geleverde en verkochte goederen. Toebehoren of reservedelen, die ontbreken bij einde van de huurovereenkomst worden na een wachttijd van vijf werkdagen beschouwd als geleverde en verkochte goederen en zullen ook als dusdanig worden aangerekend. De verhuurder behoudt het recht de betreffende toebehoren of reservedelen na de wachttijd niet meer terug te nemen.
 8. Herstellingen aan gehuurde goed mogen slechts gebeuren door personeel van de verhuurder of door een door hem erkende hersteller. Het tijds- en gebruiksverlies ten gevolge van deze herstellingen zullen de huurder in geen geval het recht verlenen op prijsvermindering of schadevergoeding.
 9. Klachten dienen op straffe van verval gedetailleerd en gemotiveerd binnen de vijf dagen bij aangetekend schrijven aan de verhuurder worden medegedeeld.
 10. Verhuurprijs:
  • wordt gerekend per werkdag van 8 uur maximum
   per week: maximum 5 werkdagen van max. 8 uur
   per maand: maximum 20 werkdagen van max. 8 uur
   bij shiftwerken van ieder 8 uur wordt iedere shift aangerekend als zijnde 1 werkdag
   de huurprijs wordt gerekend vanaf de dag van leveren tot en met de dag van afhaling, na schriftelijke verwittiging van de huurder (met een minimum huurtermijn gelijk aan 1 werkdag)
  • eventueel vermelde of doorgegeven prijzen zijn steeds exclusief de wettelijke belasting over de toegevoegde waarde (BTW)
  • brandstof: ten laste van de huurder
 11. Ingeval de huurprijs periodiek dient betaald te worden zal de verhuurder bij één enkele wanbetaling en zonder ingebrekestelling van rechtswege, het contract als ontbonden beschouwen en gerechtigd zijn de goederen terug te nemen onverminderd het recht op schadevergoeding.
 12. Waarborg: bij aanvang huur wordt er door de huurder een waarborg betaald, omvang door de verhuurder te bepalen. Zij geeft nooit recht op intresten.
 13. Onderhoud: de huurder verplicht zich ertoe de machine dezelfde zorg te geven, als zou het zijn eigen machine zijn.
 14. Ingeval van beslagname op de goederen van de huurder zal deze het verhuurcontract op het geleverde materiaal laten gelden en de verhuurder onmiddellijk verwittigen. De kosten hiervan zullen worden doorgerekend aan de huurder.
 15. Betalingen:
  De facturatie gebeurt na iedere huurperiode. Bij huur per maand wordt de factuur per maand opgemaakt. Ook als de huur
  over meerdere maanden gebeurt. Elke factuur dient contant betaald te worden tenzij uitdrukkelijk anders hierop werd vermeld. Elke factuur welke niet contant werd voldaan, brengt van rechtswege en zonder inmorastelling een rente op van 20% per maand en een schadevergoeding van 10%. Deze bedragen zijn verschuldigd van rechtswege en zonder inmorastelling. Alle betwistingen dienen aanhangig gemaakt te worden voor het vredegerecht van het kanton Heist op den berg of de rechtbank van koophandel te Mechelen.
 16. Verzekerden:

  Hierbij verklaart de firma NCM dat de firma (……………………………………………………), hierna de huurder genoemd, die wettelijk mag vertegenwoordigd worden door ondergetekende, verzekerd is tegen diefstal en machinebreuk, onderworpen aan de onderstaande voorwaarden. Verzekerde objecten en verzekerde periode 

  Verzekerd zijn de objecten zoals vermeld op de verhuurovereenkomst tussen de firma NCM. De verzekerde periode is de huurtermijn zoals vermeld op dezelfde overeenkomst, of – indien de huurtermijn niet gekend is – vanaf de datum van levering van de gehuurde objecten tot en met de, door de klant schriftelijk te bevestigen, retourdatum. Tot 3 werkdagen na de retourdatum, dient de huurder ervoor te zorgen dat het gehuurde object zich in veiligheid bevindt en niet door derden gebruikt wordt, tot NCM het is komen ophalen. Indien de klant niet kan aantonen het mogelijke gedaan te hebben, vervalt ook de dekking. Vanaf de startdatum van de verzekering, dient de huurder alle objecten die hij huurt te verzekeren.

  U heeft de keuze om deze regeling te nemen of niet. Neemt U deze wel dan vindt U hieronder de geldende afspraken; neemt U deze niet dan valt een eventuele schade of diefstal volledig ten Uwen laste (zonder franchise of maximum bedrag). Per klant geldt deze keuze voor alle werven/alle machines en kan er niet per werf of per machine gekozen worden.

  Verzekerde risico’s

  Verzekerd is de materiële schade aan de gehuurde objecten veroorzaakt door bedieningsfouten, ondeskundigheid en nalatigheid – voor zover de schade veroorzaakt werd door gebruik van het toestel -, diefstal, brand, explosie, blikseminslag, storm en eigen gebrek. Burgerlijke aansprakelijkheid is niet gedekt. Hiervoor is de huurder verplicht een verzekering te nemen. Schade aan andere objecten, ongeacht of deze aan de huurder of aan derden toebehoren, is niet gedekt, evenmin schade door verlies van productiviteit.

  Condities

  De huurvoorwaarden, zoals te vinden op huurcontracten en facturen, blijven onveranderd van toepassing en vervangen eventuele aankoopvoorwaarden van de huurder. De verzekering is uitsluitend van kracht indien er een geldige verhuurovereenkomst bestaat tussen NCM en de huurder voor het betreffende object. Er kan geen beroep worden gedaan op de verzekering indien:

  – Er een openstaand saldo bestaat bij NCM waarvan meer dan 5% de vervaldag voorbij is.

  – De schade niet schriftelijk, per e-mail, werd gemeld binnen de 24 uren na het ontstaan ervan.

  In deze gevallen is de volledige schade ten laste van de huurder. De betaalde verzekeringsbijdragen kunnen niet teruggevorderd worden.

  Uitsluitingen

  Schade als gevolg van opzet, roekeloosheid, grove schuld en grove nalatigheid is niet gedekt. Gebruik van toestellen zonder adequate opleiding voor het gebruikte materiaal wordt gezien als grove nalatigheid. Schade aan de bestuurder van het object is niet gedekt. Esthetische schade die het uiterlijk van de machine drastisch verandert is niet gedekt. Daarnaast is de verzekering niet van kracht indien de huurder het gehuurde object doorverhuurt, uitleent of op eender welke wijze aan een derde afstaat. Alle verkochte producten worden uitgesloten van dekking.

  Premie en eigen risico

  De verzekeringskosten worden verrekend via een toeslag voor de verzekerde objecten. Deze zijn te vinden in het huurtarief of worden vastgelegd op 10 % van het netto huurbedrag. In geval van gedekte schade geldt een eigen risico per gebeurtenis en per object voor rekening van de huurder van:

  • Bij diefstal of schade met totaal verlies: 15 % van de nieuwe vervangwaarde van het toestel

  met een minimum van 5000 € (excl. BTW)

  • Bij schade zonder totaal verlies: 1500 € (excl. BTW)

VOORWAARDEN NCM

VERZEKERING

Indien de huurder een eigen verzekering wenst af te sluiten voor het gehuurde, dan is de verhuurder uitdrukkelijk gerechtigd om van de huurder te verlangen dat hij de verhuurder als uitkeringsgerechtigde opneemt, oftewel een dekkingsbevestiging overlegt. Eventuele eigen risico’s komen voor rekening van de huurder.

Verhuurder biedt huurder ook de mogelijkheid om eventuele schades of diefstal op voorhand af te kopen. De prijs voor een dergelijke afkoop bedraagt 5 % van de bruto huurprijzen. Eigen risico van huurder bedraagt 15 % van de nieuwwaarde van de machine(s) in geval van diefstal.

In geval van schade bedraagt het eigen risico van de huurder 250 euro voor machines met een nieuwwaarde tot 2.500 euro, 375 euro voor machines met een nieuwwaarde tot 5.000 euro, 750 euro voor machines met een nieuwwaarde tot 10.000 euro en 1.750 euro voor alle machines met een nieuwwaarde boven de 10.000 euro

AFLEVERING EN RISICO

De verhuurder levert de goederen af in perfecte staat van onderhoud en gebruiksklaar. De huurder is aansprakelijk voor de teruggave in dezelfde staat als bij inontvangstname (o.a. niet limitatief goed onderhouden, geheel gevuld met de nodige brandstof, smeerolie of batterijen).

De verhuurder beschikt over een termijn van 14 dagen na de terugname, zon- en feestdagen niet inbegrepen, om aan de huurder zijn bevindingen inzake schade, minderwaarde, enz. bekend te maken.

De verhuurder kan dit schriftelijk doen, waarin de huurder uitgenodigd wordt om binnen de 48 uren de schade in de magazijnen van de verhuurder tegensprekelijk te komen vaststellen. Indien de huurder hierop, na verloop van termijn, niet reageert, dan wordt dat als aanvaarding beschouwd.

De verhuurder is dan gemachtigd tot onmiddellijke herstelling of vervanging over te gaan en de kosten, evenals alle bijkomende schadeposten aan de huurder aan te rekenen.

MACHINEBREUKREGELING

Voor klanten zonder btw -of ondernemingsnummer zal deze machinebreukregeling verplicht worden. Terwijl deze regeling verplicht is voor particuliere klanten, heeft U als firma de keuze om deze regeling te nemen of niet. Neemt U deze wel dan vindt U hieronder de geldende afspraken; neemt U deze niet dan valt een eventuele schade of diefstal volledig ten Uwen laste (zonder franchise of maximum bedrag).

Per klant geldt deze keuze voor alle werven/alle machines en kan er niet per werf of per machine gekozen worden. De machinebreuk regeling wordt berekend op het bruto aangerekende huurbedrag en niet op het bruto huurbedrag uit de catalogus.

De prijs die we daarvoor aanrekenen bedraagt 5 % van de bruto huurwaarde voor een vrijstelling eigen schade die varieert in functie van de cataloguswaarde van de machine (voor schades) en voor een vrijstelling bij diefstal van 15 % van de cataloguswaarde (met als minimum de vrijstelling die bij de waarde van de machine hoort en die U hieronder terugvind).

Vrijstelling eigen schade per schadegeval :

 • Voor een machine met een cataloguswaarde tussen 251 en 2.500 euro : 250 euro
 • Voor een machine met een cataloguswaarde tussen 2.501 en 5.000 euro : 375 euro
 • Voor een machine met een cataloguswaarde tussen 5.001 en 10.000 euro : 750 euro
 • Voor een machine met een cataloguswaarde hoger dan 10.001 euro : 1.750 euro Brand die een inwendige oorzaak kent wordt gedekt.

Schade of diefstal moet binnen de 48 uur gemeld worden aan de planning van NCM. Bij diefstal moet binnen de 72 uur aangifte gedaan worden bij de politie en een kopie van het PV overgemaakt aan NCM. De machines van NCM dienen daarbij als een goed huisvader achter slot en grendel bewaard worden.

Schade die veroorzaakt wordt door oneigenlijk gebruik van de machines wordt uitgesloten uit de dekking. Alle verkochte producten worden uitgesloten van dekking.